Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TITAH

Manage PermissionsManage Permissions
Titah KDYMM Sempena Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara Kali Pertama bagi tahun 2020

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 
SEMPENA
MESYUARAT JAWATANKUASA TERTINGGI 
RANCANGAN KEMAJUAN NEGARA KALI PERTAMA 
BAGI TAHUN 2020

TEMPAT:
ISTANA NURUL IMAN

PADA: 
HARI ISNIN
3 SAFAR 1442
21 SEPTEMBER 2020


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wat’ala kerana dengan izinNya jua dapatlah kita berkumpul di Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara Kali Pertama bagi tahun 2020 pada hari ini.

Beta terlebih dahulu merakamkan penghargaan kepada Paduka Anakanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri diatas pimpinan, khidmat bakti, tenaga dan buah fikiran yang telah disumbangkan selama menjadi Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara.

Pada kesempatan ini juga, Beta ingin mengucapkan tahniah kepada semua Ahli diatas pelantikan semula dan pelantikan baru dalam Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara di dalam Rancangan Kemajuan Negara.  

Begitu juga, Beta merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada mantan Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara diatas sumbangan-sumbangan mereka yang lalu.

Perubahan jawatan Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara ini adalah merupakan wadah strategik satu perubahan biasa. Ia diharapkan akan terus memikul tanggungjawab untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran atau idea-idea besar bagi faedah kemajuan negara.  

Semua mesyuarat hendaknya berasaskan kepada penelitian-penelitian yang rapi yang didukung oleh fakta-fakta yang betul dengan perbincangan pula lebih terbuka memfokus isu-isu yang relevan untuk pertumbuhan sosial ekonomi terutama selain sektor minyak dan gas.

Sehubungan itu, Beta melihat apa jua perancangan di bawah projek Rancangan Kemajuan Negara yang akan datang khasnya Rancangan Kemajuan Negara Ke-12 tidak hanya akan memberikan tumpuan kepada penyediaan atau pembinaan infrastruktur sahaja, bahkan turut lebih perlu ialah menjurus kepada projek-projek yang boleh menyumbang kepada efisiensi dan produktiviti.

Dalam melaksanakan satu-satu rancangan, beberapa faktor perlu diambil kira seperti kedayatahanan projek, sumbangannya kepada perkembangan industri dan ekonomi serta kemampuannya merangsang kedayatahanan fiskal negara. 

Di samping itu juga, termasuk dalam perancangan ialah memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan dengan menekankan in-country value serta peningkatan kemahiran.  

Sebagai bangsa merdeka dan progresif, kita tidaklah perlu terlalu banyak bergantung kepada tenaga kerja asing. Cara ini bukan suatu solusi dalam mencapai Sustainable Development Goal, malah anak-anak tempatan perlu untuk diberikan pendedahan kepada semua environment termasuk pembinaan dan sebagainya.  

Kaedah gunasama share facilities juga jangan diabaikan. Setiap Kementerian perlu memastikan bahawa mana-mana facility yang ada eloklah digunasama.  

Sangat mustahak diingat bahawa pembangunan bukanlah bererti banyaknya bangunan yang dimiliki oleh setiap kementerian, tetapi lebih penting ialah kesepaduan untuk mencapai objektif pendekatan Whole of Government Approach. Perancangan juga biarlah untuk jangka panjang bagi mengelakkan pembaziran dan duplikasi dalam penggunaan sumber-sumber Kerajaan.

Dalam pada itu, turut juga diingatkan bahawa rekabentuk dan tawaran bagi projek-projek Rancangan Kemajuan Negara Ke-11 yang masih lagi dalam proses perancangan hendaklah diteliti semula bagi memastikan projek-projek berkenaan itu masih relevan untuk dilaksanakan.

Seterusnya, seiring dengan peredaran zaman, Beta juga melihat agensi-agensi Kerajaan adalah perlu memantapkan potensi Economy Digital melalui penerapan Fourth Industrial Revolution dan pendekatan Whole of Nation Approach yang telahpun mula diaplikasi di negara ini. Dengan pembangunan beberapa aplikasi seperti Bruhealth, MOHcares, Pengguna Bijak, Transport BN dan sebagainya. Ini adalah penting untuk kita dapat menangani cabaran-cabaran mendatang termasuk sebagai usaha mengekalkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran.

Tidak diragukan lagi melalui Rancangan Kemajuan Negara, beberapa pencapaian telahpun dinikmati, namun Beta melihat telah tiba masanya untuk kita melangkah lebih ke hadapan bagi melakukan pembaharuan-pembaharuan sebagai kesinambungan di antara proses perancangan dan pemilihan projek.  Ini juga kita anggap sebagai perancangan strategik yang disejajarkan sebagai guiding principle bagi memudahkan setiap agensi merancang dan menyediakan projek dengan lebih teratur.  

Dengan cara ini akan mengukuhkan lagi kerjasama di antara setiap agensi yang berkepentingan sama ada di kalangan sektor Kerajaan mahupun sektor swasta termasuk Government Link Company (GLCs), Public Private Partnership (PPP) dan juga Pelabur Langsung Asing.

Beta juga turut mengambil maklum bahawa Economic Blueprint bagi Matlamat Ke-3 dalam Wawasan Brunei 2035 telahpun disediakan.  Sehubungan itu, Beta berharap akan dapat melihat wujudnya Manpower Blueprint bagi Matlamat Pertama dalam Wawasan yang akan diterajui oleh Kementerian Pendidikan dan Manpower Planning and Employment Council, dan Social Blueprint bagi Matlamat Ke-2 pula, akan diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Kebangsaan Isu Sosial (MKIS).

Setakat ini sahaja, Beta berharap Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara akan dapat lebih memberikan tumpuan kepada perkara-perkara strategik untuk pembangunan. Ahli-Ahli yang dilantik diharapkan lebih terbuka memberikan pandangan-pandangan mereka tanpa ragu-ragu. Ini peranan utama masing-masing bagi mempastikan kejayaan Rancangan Kemajuan Negara menjadi kenyataan, Inshaa-Allah. 

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Attachments